Math SmartKids - แฟรนไซส์คณิตศาสตร์

 

 

แฟรนไซส์คณิตศาสตร์หลักสูตรคณิตศาสตร์สู่ความเลิศ Smart Kids

เชาวน์ปัญญา

หมายถึงความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้ การปรับตัวต่อปัญหาอย่างเหมาะสมและความสามารถในอันที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีจุดมุ่งหมายและมีคุณค่าทางสังคม สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ   ผลการทดสอบอาจให้คะแนนเป็นตัวเลข เช่น ไอคิวหรือคะแนนที่มีความหมายบอกระดับความสามารถ เช่น เกรด และอายุสมอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีคำนวณหาค่าที่แสดงถึงระดับเชาวน์ปัญญาซึ่งแตกต่างกันไปในทางทดสอบแต่ละแบบ

 

 

 

จินตคณิต 

สอนการคิดเลขไว    ถูกต้องแม่นยำ   ฝึกสมองซีกซ้าย ให้             แต่ทั้งนี้ถ้าเน้นแต่การคิดเลขไวอย่างเดียว  น้องๆ จะไม่ได้ฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา  ซึ่งแฟรนไซส์คณิตศาสตร์ Smart Kids ก็จะมีส่วนสำคัญ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ อีกส่วนคือ

 การแก้โจทย์ปัญหา   (Problem Solving)

  เราใช้หลักสูตร การแก้ปัญหาโจทย์ ทางSmart Kids ได้ปรับมาเนื้อหามาจากตำราเรียนของ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเนื้อหาคณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์ มีเป้าหมายและเหตุผลชัดเจน มิใช่การเรียนเพื่อเน้นการหาคำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว(ผลการจัดอันดับประเทศที่มีที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก พบว่าโรงเรียนในเอเชียติด Top 5 โดยมีสิงคโปร์ครองอันดับ 1 )   เป็นการเรียนเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ยาก   ดังนั้นตำราเรียนของ Smart Kids ได้ถูกนำมาประยุกต์โดยผู้เชี่ยวชาญอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ มากกว่า 20 ปี  เพื่อให้เหมาะกับเนื้อหาของคนไทย  เพื่อเป้าหมายสำคัญคือให้ผู้เรียน สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาได้ ไม่ว่าโจทย์จะพลิกไปแนวใหนก็ตาม ช่วยให้น้องๆ ในการสอบแข่งขันได้   

 สาระการเรียนรู้    นอกจากจะมีจินทตคณิต และอิงหลักสูตรสิงค์โปร์แล้ว  หลักสูตรเนื้อหาของไทยยังมีเนื้อหาอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรกระทรวงทุกประการ  ที่ครอบครุมตามหลักสูตรของโรงเรียน  ดังนั้น ท่านผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเลย ว่าเรียนแล้วจะ ทำเกรดที่โรงเรียนได้ไหม เรามีเนื้อหาหลักที่ครบถ้วน ตรงประเด็น  ตามตัวอย่างด้านล่าง เป็นตัวอย่างของเนื้อหาประถมต้น-ปลายดังนี้

ป. 1 ( เล่ม 1 )

บทที่ 1. จำนวนนับ 1-5 และ 0

บทที่ 2. จำนวนนับ 6-10

บทที่ 3. การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

บทที่ 4. การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

บทที่ 5. จำนวนนับ 11-20

บทที่ 6. การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

ป. 1 ( เล่ม 2 )

บทที่ 7. การวัดความยาว

บทที่ 8. การชั่ง

บทที่ 9. การตวง

บทที่ 10. จำนวนนับ 21-100

บทที่ 11. การเตรียมความพร้อมทาง เรขาคณิต

บทที่ 12. เวลา

บทที่ 13. การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

 บทที่ 14. การบวกระคน

ป.2 เล่ม 1 

บทที่ 1. จำนวนนับไม่เกิน 1,000

บทที่ 2. การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

บทที่ 3. การวัดความยาว

บทที่ 4. การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

บทที่ 5. การชั่ง

บทที่ 6. การคูณ

ป. 2 ( เล่ม 2 )

บทที่ 7. เวลา

บทที่ 8. เงิน

บทที่ 9. การหาร

บทที่ 10. การตวง

บทที่ 11. รูปเรขาคณิต

 บทที่ 12. การบวก ลบ คูณ หารระคน

ป3 (เล่ม 1 )

บทที่ 1. จำนวนนับไม่เกิน 100,000

บทที่ 2. การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

บทที่ 3. แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

บทที่ 4. การวัดความยาว 

บทที่ 5. เวลา 

บทที่ 6. การชั่ง การตวง

ป3 (เล่ม 2 )

บทที่ 7. การคูณ

บทที่ 8. การหาร

บทที่ 9. เงินและการบันทึกรายรับ รายจ่าย

บทที่ 10. รูปเรขาคณิต

บทที่ 11. จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง

 

บทที่ 12. การบวก ลบ คูณ หารระคน

 

ป.4 ( เล่ม 1 )


บทที่ 1. จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 2. การบวกและการลบ
บทที่ 3. เรขาคณิต
บทที่ 4. การคูณ
บทที่ 5. การหาร
บทที่ 6. สถิติ และ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ป.4 ( เล่ม 2 )
บทที่ 7. การวัด
บทที่ 8. พื้นที่
บทที่ 9. เงิน
บทที่ 10. เศษเงิน
บทที่ 11. เวลา
บทที่ 12. ทศนิยม
บทที่ 13. การบวก ลบ คูณ หารละคน


 ป.5 ( เล่ม 1 )
บทที่ 1. จำนวนนับ
บทที่ 2. การบวก การลบ การคูณ หารจำนวนนับ
บทที่ 3. มุม
บทที่ 4. เส้นขนาน
บทที่ 5. สถิติ และ ความน่าจะเป็น เบื้องต้น
บทที่ 6. เศษส่วน
บทที่ 7. การบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วน

ป.5 ( เล่ม 2 ) 
บทที่ 8. ทศนิยม
บทที่ 9. การบวก การลบ การคูณทศนิยม
บทที่ 10. บทประยุกต์
บทที่ 11. รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 12. รูปสามเหลี่ยม
บทที่ 13. รูปวงกลม
บทที่ 14. รูปเรขาคณิต และ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 ป.6 ( เล่ม 1 )
บทที่ 1. จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ
บทที่ 2. สมการและการแก้สมการ
บทที่ 3. ตัวประกอบของจำนวนนับ
บทที่ 4. มุมและส่วนของเส้นตรง
บทที่ 5. เส้นขนาน
บทที่ 6. ทิศและแผนผัง
บทที่ 7. เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
 

ป.6 ( เล่ม 2 ) 
บทที่ 8. ทศนิยม
บทที่ 9. การบวก การลบ การคูณทศนิยม
บทที่ 10. การหารทศนิยม
บทที่ 11. รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 12. รูปวงกลม
บทที่ 13. บทประยุกต์
บทที่ 14. รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 15. สถิติ และ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

 

 

ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์กับSmart Kids ลักษณะเด่นของหลักสูตร 

 

 1.ปรับความเชื่อและทัศนคติให้น้องๆ ในการรักการเรียนคณิตศาสตร์   สร้างทัศนตติให้น้องๆ มั่นใจในตัวเอง ในการทำโจทย์คณิตศาสตร์ ได้  โดยเริ่มจากระดับง่ายๆ   เพื่อให้น้องสนุกกับการแก้โจทย์ปัญหา จนถึงระดับยากขึ้น และยากสุดในแนวข้อสอบเข้า

2.คณิตคิดด้วยภาพ  เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ  หลักสูตรSmart-Kids  จะสอนให้น้องๆจินตนาการสิ่งที่ต้องการจำให้เป็นภาพที่คุ้นเคย   เช่น ตัวเลข ที่อยู่ ข้อมูลจากชั้นเรียน ข้อความในหนังสือ หรืออะไรก็ตาม จะต้องแปลงสิ่งเหล่านั้นให้เป็นภาพเสียก่อน เพื่อให้มองเห็นและจดจำได้    โดยนำมาวิเคราะห์กับโจทย์โดยใช้ตัวเลขมาช่วยแก้ปัญหาเริ่มจากโจทย์พวกเชาว์ และการวิเคราะห์โดยใช้ตัวเลขมาช่วยแก้ปัญหา

3.มีการวัดผลและประเมินผู้เรียนเป็นระยะ  เริ่มแรกเพื่อปรับแยก  ให้เหมาะกับความสามารถผู้เรียนแต่ละบุคคล และสอบประเมิน เมื่อจบแต่ละบท  เพื่อวัดผล และใช้ผลการสอบมาประเมินปรับปรุงผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ  และพัฒนาใหนตรงจุดแต่ละบุคคลมากที่สุด   

 

4.กระบวนคณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ  การใช้เหตุผล และประมวลผลคณิตศาสตร์  มีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อดึงให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เหตุผลประกอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนดึงศักยภาพตัวเองออกมา  ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

5.การตุลุยทำโจทย์   เมื่อจบแต่ละ ระดับชั้น จะมีการตะลุยทำโจทย์ เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคย และเตรียมพร้อมให้การสอบไล่   และโดยเฉพาะสอบแข่งขัน เข้าโรงเรียนต่างๆ   นักเรียนจะคุ้นชินกับการทำโจทย์ที่ยาก เข้มข้น มีสูตรและเทคนิคลัด ให้ด้วย 

6.ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเข้มข้น

จุดประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียน แล้วมีคุณลักษณะดังนี้

  1.  มีความรู้  ความเข้าใจคณิตศาตร์ พื้นฐานและมีทักษะในการคิดคำนวณ
  2. รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และแสดงความคิดออกมาอย่างมีระบบ ชัดเจนและรัดกุม
  3. รู้คุณค่าของคณิตศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
  4. สามารถนำประสบการณ์ทางด้านความรู้ ความคิดและทักษะด้านคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

 ตารางเรียนคอร์สคณิตศาสตร์ Smart Kids สอนสด ห้องเล็ก

Tel : 086-310-1013 ,02-938-4399

Visitors: 23,433